YouTubers Estée Lalonde and Amelia Liana discovering the YUYU Bottle – YUYU EU